Đầu thu

ĐẦU GHI HÌNH 4 Kênh VICOM 3004
ĐẦU GHI HÌNH 8 KÊNH VICOM 3008